Moarte şi înviere împreună cu Hristos

IPS Laurentiu Streza Fara comentarii

PASTORALĂ

LA

ÎNVIEREA DOMNULUI

DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL

SIBIULUI ŞI MITROPOLITUL ARDEALULUI

 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi

drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace

de la Dumnezeu, iar de la noi, arhiereşti binecuvântări!

«Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase; 

astăzi mă ridic împreună cu Tine, Cel ce ai înviat. 

Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine; Însuţi împreună 

mă preamăreşte, Mântuitorule, întru Împărăţia Ta.» 

(Stihiră din Canonul Învierii)

HRISTOS A ÎNVIAT!

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, ca să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa” (Ps. 117, 24), aceasta este Ziua Învierii, ziua bucuriei şi a biruinţei, ziua care mângâie pe cei credincioşi, ziua în care toate s-au umplut de lumină, şi „cerul şi pământul şi cele dedesubt“, ziua în care „prăznuim omorârea morţii şi sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi veşnice“. Astăzi este ziua revărsării dragostei Stăpânului asupra întregii făpturi, este praznicul praznicelor şi sărbătoarea sărbătorilor întru care binecuvântăm pe Hristos, mulţumindu-I pentru toate câte ne-a dat nouă prin Învierea Sa.
În noaptea de Paşti, în fiecare an, ori de câte ori cântăm imnul de biruinţă: „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând“, un fior sfânt ne pătrunde sufletele căci simţim, mereu nouă, aceeaşi iubire şi purtarea de grijă ale lui Dumnezeu pentru noi. Nici un alt fapt din viaţa noastră, nici un alt eveniment, nu poate aduce în inimile noastre atâta bucurie, uşurare, nădejde şi fericire. Bucuria Învierii nu este din lumea aceasta, ci ea vine de sus, ea izvorăşte din Persoana cea vie a Mântuitorului Iisus Hristos. Este o taină a vieţii noastre de creştini gustarea din bucuria adusă lumii de Jertfa şi Învierea Mântuitorului, fără ca noi să fi luat parte istoric la evenimentele petrecute acum 2000 de ani. Aceasta este bucuria tainică a creştinilor, aceasta este mângâierea vieţii noastre, aceasta este nădejdea slavei viitoare şi simţirea nemuririi noastre. În această zi „sfinţită cu adevărat şi mult prăznuită noapte de mântuire“1, Biserica ne îndeamnă să ne adăpăm sufletele din această bucurie a lui Hristos, numită „băutură nouă“, izvorâtă „nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din Izvorul nestricăciunii Care a izvorât din mormântul lui Hristos, întru Care ne întărim“2.

Iubiţi fraţi creştini,

Dragostea Lui nemărginită pentru noi L-a făcut să accepte moartea, această despărţire nefirească a sufletului de trup, pentru a da ocazie puterii Sale dumnezeieşti de a le uni iarăşi pe cele despărţite, ca printr-un cheag, articulând la un loc ceea ce era rupt, spre o unire de nedesfăcut: aceasta este Învierea, după mărturia Sfântului Grigorie de Nyssa3.
Cine poate să nu se bucure de o astfel de biruinţă?
Cine poate să nu laude o astfel de binefacere, căci Mânuitorul nu a fost biruitor pentru El, ci pentru noi. Biruinţa Lui nu L-a făcut pe El mai mare sau mai bogat, ci pe noi ne-a zidit din nou şi ne-a împăcat cu Tatăl. Biruinţa Lui nu este din egoism, ci din dragoste, nu din dorinţă de stăpânire, ci din altruism. Nici un cuceritor pământesc nu doreşte ca biruinţa să îi fie luată şi dată altcuiva. Numai Mântuitorul nostru doreşte ca biruinţa Lui să fie dăruită celor pe care îi iubeşte, celor pentru care El a vrut să moară: „El a câştigat biruinţa, desigur, nu pentru El, o spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, ci pentru noi, pentru care S-a făcut om, punând în folosul nostru tot câştigul jertfei Sale, binevoind să ia ca un vinovat asupra Sa osândirea noastră, pentru a ne putea dărui ca un Preabun cununa biruinţei Sale“4.

Iubiţi credincioşi,

Bucuria pascală este bucuria biruinţei Mântuitorului asupra diavolului, asupra păcatului şi asupra morţii, asupra celor trei tirani care chinuiau viaţa noastră şi care ne despărţeau de dragostea lui Dumnezeu5. Această stricăciune, această alterare a firii omeneşti vrând Ziditorul a toate să o îndrepte, a luat firea noastră cu toate slăbiciunile ei şi a curăţit-o, a sfinţit-o, şi a îndumnezeit-o prin Moartea, Învierea şi Înălţarea Sa. Jertfa Mântuitorului a fost gestul suprem de iubire al lui Dumnezeu pentru noi, căci ea nu a fost o simplă plată pentru păcat, ci a dus la transformarea ontologică a firii omeneşti, la restaurarea, sfinţirea şi umplerea ei de Sfântul Duh. Deşi a luat-o ca blestem asupra Sa, ca pedeapsă pentru păcat, El a murit de bunăvoie şi nu pentru păcatul Său, ci de dragul nostru. Moartea Sa a devenit astfel jertfă adusă pentru noi şi acesta este motivul pentru care Mântuitorul nu a putut fi ţinut de ea, ci a biruit moartea prin moartea Sa pe cruce.
Biruind asupra morţii, asupra păcatului şi asupra diavolului, Mântuitorul S-a făcut leacul, medicamentul, pentru firea noastră ca ea să nu mai fie supusă morţii, să nu mai fie chinuită de diavol şi să nu mai fie întinată de păcat. Firesc, ne putem întreba: Cum putem primi noi, acum, acest medicament? Cum putem primi noi, acum, cununa biruinţei Sale? Cum ne putem împărtăşi de o astfel de binefacere? Mântuitorul, ca un Dumnezeu preabun şi de oameni iubitor, a rânduit ca leacul, medicamentul puterii Sale dumnezeieşti, să îl primim perpetuu, neîntrerupt în Biserica Sa, prin Sfintele Taine, prin acele lucrări văzute ale Bisericii prin care se sădeşte în noi umanitatea nouă a lui Hristos, prin care primim în noi nu doar viaţa lui Hristos, ci şi puterea şi ajutorul pentru a pune în lucrare acest dar şi a duce astfel un nou mod de viaţă. Este limpede pentru fiecare din noi că doar o Persoană poate da viaţă altei persoane şi că doar o Persoană veşnică poate sădi în noi o viaţă nouă, veşnică şi nesupusă stricăciunii.

Iubiţi credincioşi,

Prin Sfintele Taine, Hristos, Medicamentul vieţii noastre, intră în noi şi sădeşte în noi prin Sfântul Botez viaţa Sa nouă, ne întăreşte să creştem ca făpturi noi prin Taina Mirungerii, ne hrăneşte cu Însuşi Preacuratul Său Trup şi cu Însuşi scumpul Său Sânge, în Sfânta Euharistie, ne iartă păcatele în Taina Mărturisirii, pentru a ne uni din nou cu El, ne vindecă bolile noastre sufleteşti şi trupeşti în Taina Sfântului Maslu, ne binecuvântează şi ne sfinţeşte familiile în Taina Cununiei şi alege şi consacră pentru noi pe slujitorii sfintelor Sale altare, prin Taina Hirotoniei.
Prin toate aceste lucrări sacramentale noi ne unim cu Hristos, trăim o nouă viaţă, simţim cum o nouă realitate ne învăluie toată fiinţa şi ne face să exclamăm împreună cu Apostolul neamurilor: „M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi Care S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine…” (Gal. 2, 20).
Începutul acestei vieţi noi este Taina Sfântului Botez, prin care noi am murit păcatului şi am înviat împreună cu Hristos, iar viaţa Lui a pătruns toate mădularele noastre şi de aceea noi nu ne mai aparţinem nouă, ci lui Hristos, Care locuieşte în noi. Împreună cu Apostolul neamurilor cântăm cu atâta bucurie în această noapte de Paşti: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat” (Gal. 3, 27). Ne-am îmbrăcat cu adevărat într-o haină nouă lăuntrică şi am devenit „împreună-sădiţi” cu Hristos, adică noi şi Hristos suntem ca doi copaci crescuţi împreună care se hrănesc din aceeaşi sevă sau, mai bine spus, noi suntem mlădiţele care trăim prin seva butucului – Hristos, Tulpina viţei (cf. Ioan 15, 5). Viaţa Mântuitorului curge prin venele noastre, iar comuniunea cu Hristos e aşa de reală, aşa de adâncă, încât, împărtăşindu-ne de Sfintele Taine, simţim că suntem cuprinşi în dinamica vieţii Lui şi toate ale Lui devin ale noastre: A fost Hristos răstignit? – în Botez suntem şi noi împreună-răstigniţi cu El. A fost Hristos îngropat? – în Botez suntem şi noi împreună-îngropaţi cu El (Gal. 2, 19-20, Rom. 6, 3-8). A înviat Hristos? – în Botez înviem şi noi împreună cu El (Col. 2, 12-13). S-a înălţat Hristos de-a dreapta Tatălui? – în Botez suntem şi noi împreună-înălţaţi cu El (Efes 5, 5-6). Viaţa noastră este astfel „ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” (Col. 3, 3).
Cum am putea înţelege această „împreună-răstignire“, „împreună-îngropare“, „împreună-înviere“, „împreună-înălţare” cu Hristos? Este ca şi cum noi am fi contemporani cu Patimile şi Învierea lui Hristos şi am participa în mod real la ele, mai bine spus, ca şi când am fi cuprinşi în Hristos, Cel ce e răstignit, e îngropat şi înviază. Subiectul acestor evenimente e Hristos; creştinul participă la acest „Subiect” şi deci la evenimentele prin care trece El şi care sunt mereu vii în Persoana Sa6. Cum e posibil să fim contemporani cu viaţa lui Hristos este o mare taină a existenţei noastre creştine, pe care Sfântul Chiril al Ierusalimului încearcă astfel să o exprime: „Ce lucru minunat şi străin! Am înviat, cu toate că nu am murit cu adevărat, n-am fost îngropaţi cu adevărat şi nici nu am fost răstigniţi cu adevărat. Imitarea este în închipuire, dar mântuirea în realitate. Hristos a fost răstignit cu adevărat, a fost îngropat cu adevărat şi a înviat cu adevărat. Pe toate acestea ni le-a dăruit spre a câştiga în realitate mântuirea, cu toate că nu am participat la patimile Lui decât prin imitare. Cât este de covârşitoare iubirea Sa de oameni! Hristos a primit în preacuratele Sale mâini şi picioare cuie şi a suferit, iar mie îmi dăruieşte, fără să sufăr, fără să mă doară, mântuirea prin participare la durerea Sa“7.

Iubiţi credincioşi,

Participarea noastră, prin Sfintele Taine, la viaţa lui Hristos este un mare dar şi, ca orice dar, el implică o responsabilitate. Trăieşte Hristos în noi? Atunci şi faptele vieţii noastre trebuie să fie expresii ale prezenţei Lui în noi. Hristos este viaţa cea nevăzută, seva divină, care circulă în făptura cea nouă, însă viaţa aceasta nu rodeşte în noi în chip mecanic, ci după măsura în care ne-o asimilăm sau, mai bine zis, după măsura în care ne asimilăm ei, printr-o acţiune liberă şi conştientă, prin păzirea sfintelor porunci, prin curăţia conştiinţei, prin viaţa de asceză şi înfrânare. Curăţia pe care am primit-o prin Botez şi pe care o primim prin toate Sfintele Taine trebuie să ne străduim să o păstrăm. Am murit cu Hristos prin Botez faţă de lume? Să nu mai căutăm plăcerile ei, adică după pofta ochiului, pofta trupului şi trufia vieţii. A fost omorât omul cel vechi din noi prin moartea lui Hristos? Să nu nesocotim poruncile lui Dumnezeu, postul, rugăciunea, milostenia, prin care se hrăneşte omul cel nou din noi. „Au nu ştiţi că toţi câţi ne-am botezat în Iisus Hristos, în moartea Lui ne-am botezat?, ne întreabă Apostolul neamurilor. Deci, ne-am îngropat împreună cu El în moarte [şi am înviat împreună cu El], prin Botez, pentru ca, precum Hristos S-a sculat din morţi…, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii… Căci omul nostru cel vechi s-a răstignit împreună cu El… ca noi să nu mai slujim păcatului şi de aceea şi voi socotiţi-vă a fi morţi păcatului, vieţuind însă lui Dumnezeu în Iisus Hristos… [şi] vă înfăţişaţi lui Dumnezeu ca vii, sculaţi din morţi, şi mădularele voastre ca arme ale dreptăţii lui Dumnezeu” (Romani 6, 3-13).
Dacă Hristos a fost fără păcat, şi noi să fim morţi păcatului; dacă Hristos S-a smerit pe Sine, şi noi să fim smeriţi; dacă Hristos S-a jertfit pentru noi, şi noi să ne jertfim pentru El şi unul pentru altul; dacă Hristos este iubire, blândeţe, bunătate, răbdare, iertare, şi noi trebuie să fim asemenea Lui (Rom. 15, 1-3). Aşadar, Hristos, pe de o parte, este prezent în fiecare din noi, prin Sfintele Taine, dar, pe de altă parte, El aşteaptă în noi conlucrarea noastră cu El pentru ca astfel prezenţa Lui în lume să fie tot mai pregnantă, pentru ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină (cf. I Tim. 2, 4).
Noi trebuie să ne întrebăm mereu: Oare ce ar face Hristos în locul nostru? Noi trebuie să fim mâinile prin care Hristos lucrează în lume, ajutorând săracii, sprijinind văduvele şi orfanii, apărând copiii de necurăţia şi desfrânarea canalelor de televiziune, luptându-ne pentru curăţia vieţii noastre prin spovedanie sinceră şi împărtăşire cu vrednicie din Trupul şi Sângele Mântuitorului, pentru ca astfel viaţa lui Hristos să se arate tot mai deplin în mădularele noastre pământeşti. Să ne umplem tot mai mult de puterea vieţii Lui mântuitoare şi să dorim şi noi ca, prin ascultarea iubitoare de poruncile Evangheliei şi de glasul duhovnicului, să păşim pe această cale de jertfire a noastră pentru semeni, de umplere a sufletului nostru de virtuţi, simţind astfel în viaţa noastră puterea Învierii Lui. Trăind în lumina Învierii lui Hristos, ştim şi simţim că suntem nemuritori şi că sensul vieţii noastre este de a ne jertfi pentru Hristos, pentru Evanghelie, pentru aproapele nostru. Drept aceea, „să devenim precum este Hristos, pentru că şi Hristos S-a făcut asemenea nouă“, după cum ne îndeamnă Sfântul Grigorie Teologul. „Să devenim dumnezei pentru El, pentru că şi El a devenit Om pentru noi. A luat ceea ce e mai rău, ca să ne dăruiască ceea ce e mai bun. A devenit sărac, pentru ca să ne îmbogăţim noi prin sărăcia Lui (II Cor. 8, 9). A luat chip de rob, pentru ca noi să câştigăm libertatea. A coborât pentru ca să ne înălţăm. A răbdat ispite, pentru ca noi să învingem. A suferit necinste pentru ca noi să fim slăviţi. A murit pentru ca să ne mântuiască şi a înviat şi S-a înălţat pentru ca să ne aducă aproape de El. Totul să-I dăruim Lui, Celui Care S-a dat preţ de răscumpărare pentru noi. Nimic mai de preţ nu putem să Îi dăruim decât pe noi înşine, înţelegând taina iubirii Sale şi devenind tot ceea ce Acela a devenit pentru noi“8.
De Sfânta şi Marea Sărbătoare a Învierii Domnului, vă adresăm tuturor părinteşti doriri de sănătate şi mântuire, de pace şi bucurie, dimpreună cu salutul pascal: „Hristos a înviat!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Sărbători fericite! La mulţi şi fericiţi ani!

Al vostru, al tuturor, de tot binele voitor

şi pururea rugător către Hristos, Învierea noastră,

† LAURENŢIU

Mitropolitul Ardealului

1 Cântarea a 6-a.
2 Cântarea a 3-a.
3 Sfântul Grigorie de Nyssa, Marea cuvântare catehetică, PG 45, 45C.
4 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie 21, Filocalia, volumul III, Sibiu, 1948, p. 64-66.
5 Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos, Bucureşti, 1989, p. 146.
6 Mitropolitul Nicolae Mladin, Ascetica şi mistica paulină, Sibiu, 1996, p. 100-103.
7 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Catehezele mistagogice, vol. II, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Bucureşti, 1943, p. 552.
8 Sfântul Grigorie Teologul, In sanctum pascha et in tarditatem, PG 35, 397D-400A.

Pastorală la Naşterea Domnului a IPS Dr. Laurentiu Streza – Mitropolitul Ardealului

IPS Laurentiu Streza Fara comentarii

‡ L A U R E N Ţ I U,

DIN MILA LUI DUMNEZEU,
ARHIEPISCOPUL SIBIULUI ŞI
MITROPOLITUL ARDEALULUI

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini, har,
milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi, arhiereşti binecuvântări!

„Hristos Se naşte – slăviţi-L!
Hristos din ceruri – întâmpinaţi-L!

Hristos pe pământ – înălţaţi-vă!
Cântaţi Domnului tot pământul!”

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Ca în fiecare an, inimile noastre sunt copleşite de bucuria duhovnicească a credinţei mântuitoare, ascultând acest îndemn dumnezeiesc, cuprins în această minunată cântare liturgică, prin care Biserica Ortodoxă slăveşte praznicul luminos al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.
De aproape două mii de ani Îl primim ca români ortodocşi pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, în locaşurile de cult, în casele şi în vieţile noastre, cântând şi teologhisind împreună cu sfinţii îngerii şi cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii, care inspirat au alcătuit imnele şi rugăciunile slujbelor noastre liturgice.

Iubiţi credincioşi,

Citeste mai departe…

Pastorală la Sfântul Nicolae a IPS Dr. Laurentiu Streza – Mitropolitul Ardealului

IPS Laurentiu Streza Fara comentarii

CUVÂNT PASTORAL
PENTRU CONSTITUIREA FONDULUI
FILANTROPIC EPARHIAL 2010
Sibiu, 2009

† LAURENŢIU
DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL
SIBIULUI ŞI MITROPOLITUL ARDEALULUI

 

Cinului monahal, preacucernicilor protopopi
şi preoţi şi tuturor dreptcredincioşilor creştini
ortodocşi din de Dumnezeu păzita noastră eparhie:
har, milă, pace şi spor întru toate de la Dumnezeu,
iar de la noi, arhierească binecuvântare!

Iubiţii mei fii sufleteşti,

Ne-a învrednicit şi anul acesta Preabunul Dumnezeu să ajungem în binecuvântatul post al Naşterii Domnului, rânduit de Sfânta noastră Biserică ca o perioadă de pregătire pentru înţelegerea şi trăirea misterului negrăit al iubirii lui Dumnezeu arătat în istoria mântuirii neamului omenesc şi actualizat pentru noi la fiecare Sfântă Liturghie. Această Iubire negrăită şi adesea neînţeteasă pentru noi este singura cale prin care ne aflăm creşterea şi adevărata noastră împlinire, ca fiinţe create după chipul lui Dumnezeu şi chemate să ajungem la asemănarea cu El.

Citeste mai departe…

Vindecarea slugii sutasului

IPS Laurentiu Streza, Predici Fara comentarii

Vindecarea slugii sutasului
Duminica a IV-a după Rusalii – Matei 8, 5-13

IPS Dr. Laurentiu STREZA, Mitropolitul Ardealului

Imi place sa-mi reamintesc, de fiecare data cand Dumnezeu ne randuie cate o mare bucurie, de un lucru care e mai presus de orice si care constituie pentru noi un criteriu de echilibru, si anume acela ca nimic nu este intamplator in lumea aceasta, de la cele mai marunte lucruri, pana la cele mai frumoase si mai incantatoare. Si aduc ca marturie un cuvant scripturistic.

Mantuitorul le spune ucenicilor: “Nici un fir de par din capul vostru nu se va ridica fara voia lui Dumnezeu.”Iata, prin randuiala Bunului Dumnezeu, ne aflam astazi, din nou, intr-o alta sarbatoare, intr-o noua Duminica a intalnirii cu Dumnezeu, de aceasta data pe drumul inspre Capernaum. Orice intalnire cu Dumnezeu este o sarbatoare, o inviere, un prilej de mare bucurie! In aceasta bucurie se inscrie si sarbatoarea de astazi, pentru ca ea nu este o simpla duminica, ci este o duminica pregatitoare si pilduitoare pentru viata noastra duhovniceasca, de crestini aflati pe calea spre Hristos.

Ne spune Sf. Evanghelie ca “in vremea aceea, pe cand Iisus intra in Capernaum, s-a apropiat de El un sutas, rugandu-L si zicand: Doamne, sluga mea zace in casa, slabanog, chinuindu-se cumplit”.

Citeste mai departe…

Despre grijile vietii

IPS Laurentiu Streza, Predici 1 Comentariu

Despre grijile vietii
Duminica a III-a după Rusalii – Matei VI, 22-33

IPS Dr. Laurentiu STREZA, Mitropolitul Ardealului

Duminica aceasta este una a Proniei divine, a Celui Care a creat si pazeste intreaga omenire, de la facerea lumii si pana acum.

Iata-ne, iubitilor, din nou in sarbatoare. Momentele de sarbatoare sunt pentru noi nu numai oaza de lumina, ci si momente de intarire, momente de fortificare spirituala. Stim fiecare dintre noi, din experienta zilnica, faptul ca avem nevoie de odihna trupeasca si spirituala, ca sa putem sa ne indeplinim indatoririle pe care le avem in lumea aceasta. Cu atat mai mult cu cat sarbatorile sunt pentru noi niste evenimente care nu-s din lumea aceasta, ci sunt evenimente dumnezeiesti, pentru ca in ziua respectiva recapitulam, prin Sf. Liturghie, re-crearea cerului si a pamantului, Jertfa Mantuitorului nostru Iisus Hristos.

Evanghelia de azi vine sa ne arate cum suntem, de fapt, in viata noastra de zi cu zi. Adica vine sa ne spuna despre zbaterea, grija noastra zilnica indreptata mai mult inspre ce mancam, spre cu ce ne imbracam, incotro sau spre ce ne uitam, atentionandu-ne, totodata, ca daca Ii slujim lui Dumnezeu, nu mai putem sluji nimanui altcuiva. Si ca toate aceste griji sunt doar ale lui Dumnezeu, si ele trebuie lasate in grija Sa.

Citeste mai departe…

Cuvant la Duminica Sfintilor Romani

IPS Laurentiu Streza, Predici Fara comentarii

Cuvant la Duminica Sfintilor Romani

IPS Dr. Laurentiu STREZA, Mitropolitul Ardealului


Stim cu totii ca sfintenia este un atribut al Dumnezeirii, si noi, teologii, o definim ca stare continua a firii noastre, a vietii noastre sau starea vietii conforma cu fiinta. Insa aceasta stare numai la Dumnezeu este deplina.

Adica ceea ce face Dumnezeu este conform cu Fiinta Lui. El este Sfintenia absoluta! Toate slujbele pe care le facem noi nu au alt rod decât sa transmita spre noi sfintenia lui Dumnezeu. De aceea Biserica este numita “Laborator al Sfinteniei”. Ce înseamna “Laborator al Sfinteniei”? Locul unde mergi si te sfintesti. Înseamna ca si noi avem posibilitatea sa ne împartasim din sfintenie.

Citeste mai departe…

Marturisitorii lui Hristos

Articole, IPS Laurentiu Streza, Predici Fara comentarii

Marturisitorii lui Hristos
– Duminica Tuturor Sfinţilor –

IPS Dr. Laurentiu STREZA, Mitropolitul Ardealului

Sfintenia lui Dumnezeu nu este ceva care se alege si se da numai unora, ci la sfintenia lui Dumnezeu avem acces fiecare. Putem sa devenim fiecare sfinti. Suntem apropiati de sfintenie daca viata noastra este conforma cu randuiala lui Dumnezeu, daca viata noastra implineste poruncile lui Dumnezeu.

Biserica a randuit pentru fiecare Sfant o sarbatoare anume, sarbatoarea trecerii lui spre viata vesnica, sarbatoarea nasterii spre viata cea vesnica. Noi, oamenii, ne serbam ziua nasterii, dar nu stim, de fapt, ca ziua noastra cea mai importanta este ziua botezului nostru, este ziua in care ne-am nascut pentru viata cea noua in Hristos. Ne mai aducem aminte sau retinem ziua in care am fost botezati?

Citeste mai departe…

Cat de mare si de minunata este taina Bisericii!…

IPS Laurentiu Streza, Predici 1 Comentariu

Cat de mare si de minunata este taina Bisericii!…

IPS Dr. Laurentiu STREZA, Mitropolitul Ardealului

Ne-a invrednicit Preabunul Dumnezeu sa ajungem si in acest an la slavitul praznic al Cincizecimii, sarbatoarea implinirii fagaduintelor facute de Mantuitorul Sfintilor Sai Apostoli, telul si scopul final al iconomiei mantuirii.

In marea Sa milostivire catre neamul omenesc, Fiul lui Dumnezeu a ridicat firea noastra omeneasca la cer, la dragostea lui Dumnezeu-Tatal, a umplut-o de mireasma vietii dumnezeiesti, coplesindu-o cu darurile Duhului Sfant. De aceea Hristos a patimit, de aceea a inviat si s-a inaltat la cer, pentru ca Duhul Sfant sa se salasluiasca in umanitatea Sa si pentru ca aceasta noua umanitate sa-si faca salas in sufletele noastre: „firea noastra s-a urcat cu zece zile inainte pe tronul imparatesc, spune Sfantul Ioan Gura de Aur, si Duhul Sfant a coborat azi la firea noastra. A urcat Domnul parga noastra si a coborat Duhul Sfant… Voind sa arate ca a impacat pe Tatal cu firea noastra, i-a trimis indata darurile impacarii. Noi am trimis credinta si am primit darurile, I-am trimis ascultarea si am primit indreptarea“ (In Sanctam Penticostem, PG 50, 456).

Prin pogorarea Duhului Sfant s-a pus inceputul impartasirii noastre din viata dumnezeiasca, din darurile de care este plina umanitatea lui Hristos. Mantuitorul S-a inaltat la cer si toate darurile umanitatii Sale ni le trimite noua prin venirea Sfantului Duh. Aceasta viata dumnezeiasca, care trece acum din umanitatea lui Hristos in umanitatea noastra, prin lucrarea Sfantului Duh, este Biserica. Hristos este capul Bisericii, iar noi madularele ei. Prin pogorarea Sfantului Duh suntem uniti cu Hristos si curge in noi, de acum inainte, ca un sange viata umanitatii Lui indumnezeite. „Sunt cuprins de spaima, spune Sfantul Grigorie Teologul, cand cuget la bogatia numirilor: Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Intelepciunea lui Hristos, Duhul Infierii. El ne creeaza din nou in Botez, in Inviere… Izvor al luminii si al vietii, El face din mine o Biserica, ma indumnezeieste, ma desavarseste“ (Oratio XXXI Theologica V, PG 36, 159BC).

Citeste mai departe…

Credinta cea adevarata

IPS Laurentiu Streza, Predici Fara comentarii

Credinta cea adevarata
(Duminica a VII-a după Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)

IPS Dr. Laurentiu STREZA, Mitropolitul Ardealului

Duminica ce uneste Inaltarea si Rusaliile are o semnificatie deosebita pentru Sfanta noastra Biserica. Ea este dedicata Parintilor ce au participat la Primul Sinod Ecumenic, cel de la Niceea, de la care am primit si pastram neschimbata pana astazi formula marturisirii mantuitoare a dreptei credinte sau Crezul, cum il numim de obicei.

 

Crezul, pe care il stim cu totii – caci il rostim prima data (sau este rostit de nasi in numele nostru) la Taina Sfantului Botez, iar apoi la fiecare Sfanta Liturghie -, expune, pe scurt, continutul credintei noastre: Credem si marturisim pe Unul Dumnezeu, cunoscut si preaslavit in Treimea cea de o fiinta si nedespartita, Tatal, Fiul si Duhul Sfant. Credem si marturisim ca Fiul, Dumnezeu adevarat, S-a pogorat din ceruri si S-a facut om adevarat, prin conceperea si nasterea din Preacurata Sa Maica, Pururea Fecioara Maria. Credem si marturisim ca a patimit si S-a rastignit, ca a murit si a fost ingropat, evenimente mantuitoare pentru a caror praznuire anuala ne-am pregatit de-a lungul Postului Mare si de a caror incununare cu Invierea Sa cea de a treia zi ne-am bucurat, iata, timp de patruzeci de zile, pana la Praznicul Inaltarii Domnului.

Citeste mai departe…

Crucea singuratatii

IPS Laurentiu Streza, Predici Fara comentarii

Crucea singuratatii
(Duminica a IV-a după Paşti, a Slăbănogului – Ioan 5, 1-5)

IPS Dr. Laurentiu STREZA, Mitropolitul Ardealului

Astazi Domnul ne asteapta langa Poarta Oilor, sa dea vindecare unui slabanog. E una dintre cele mai frumoase, dar si cele mai pilduitoare Evanghelii. Pentru ca, dupa cum am auzit, ea poarta in sine o durere extraordinara. Spune slabanogul Evangheliei de astazi: “Doamne, nu am om ca sa ma arunce in scaldatoare cand se tulbura apa; ca, pana vin eu, altul se coboara inaintea mea”. “Doamne, nu am om!…”

Dupa cum ne spune Sf. Scriptura, in jurul acestei porti se afla „multime de bolnavi: orbi, schiopi, uscati, asteptand miscarea apei“. Treizeci si opt de ani sa stai impreuna cu fratii tai de suferinta, asteptand minunea vindecarii la tulburarea apei, e o cruce foarte grea. Este crucea celui singur, celui parasit de toti, fara nici o nadejde de la cei din jurul sau, fara nici o mangaiere din partea confratilor, pentru ca fiecare dintre ei asteptau acelasi lucru: vindecarea. Dincolo de boala fizica a acestui om, vedem boala aceasta deosebit de grea: a singuratatii. In singuratatea lui insa vedem singuratatea lui Hristos de pe Cruce. De aceea cred ca Hristos il si vindeca: pentru ca El ii intelege mai bine decat oricine singuratatea, suferinta.
Noi, de obicei, suntem impresionati, suntem afectati cand vedem pe cate cineva suferind de o astfel de boala fizica. Ne impresioneaza cei al caror handicap fizic ne sare in ochi. Mult mai mult insa trebuie sa ne impresioneze suferinta sufleteasca a semenului nostru, departarea lui de Dumnezeu, departare ce schilodeste, mutileaza sufletul.

Citeste mai departe…

« Precedenta