Agnos - Editura si Librarie Contul meu  Conținutul coșului  Platește  
  Librarie » Catalog » EDITURA AGNOS » Blogul Agnos  |  Contul meu  |  Conținutul coșului  |  Platește   
Categorii
CARTI DE RUGACIUNI
CARTI PENTRU COPII
Editura Alias
EDITURA AREOPAG
EDITURA CHARISMA
EDITURA LUMEA CREDINTEI
MAICA ECATERINA FERMO
MARTURISITORI
PR. CONSTANTIN NECULA
SYNAXIS
TALCUIRI
PATERICE
IR. TEOFAN MADA
EDITURA AGNOS
EDITURA CATISMA
EDITURA EGUMENITA
EDITURA OASTEA DOMNULUI
EDITURA SOPHIA
ALTE EDITURI
Toate categoriile
Noutăți ortodoxe »
<b> Ganduri si miride </b> <br> Pr. Constantin Necula
Ganduri si miride
Pr. Constantin Necula

15,00RON
Toate noutațile
În Curând »
<b> Indumnezeirea maidanului </b> <br> Pr. Constantin Necula </br>
Indumnezeirea maidanului
Pr. Constantin Necula

20,00RON
Căutare
 
Cuvintele căutate
Informații
Blogul Agnos
Cum comand
Expediere/Plata
Toate categoriile
Vezi Lista completa
Contactați-ne
Oameni iubiti de Dumnezeu
Pr. Nicolae Stoia
15,00RON

„Oameni iubiți de Dumnezeu”, un titlu frumos la o carte frumoasă. Autorul, Părintele Nicolae Stoia, capelan la Penitenciarul din Satu Mare, cu studii teologice la Sibiu terminate acum 30 de ani, vechi și reputat colaborator al Telegrafului Român, este deja un autor bine cunoscut și larg apreciat. Mai ales cele câteva volume pe care le-a publicat înainte, bine receptate de cititori, stau mărturie despre înaltele-i competențe în materie de scris teologic.
Cartea este un adevărat imn închinat măreției și bunătății lui Dumnezeu, dar și frumuseți creației Sale: „Ne copleșește – scrie autorul – perfecțiunea ce răzbate din inima fiecărui lucru și ne plecăm cu adâncă smerenie înaintea orânduielii întru care toate se vădesc așezate «povestind» (Ps 18 ,1), prin prezența lor, despre Cel ce le-a adus din neființă la ființă. În fața infinitei bogății de taine dimprejur, cât și a celei dinlăuntrul ființei noastre, „atât de minunat alcătuită» (Ps 138,14), n-avem la îndemână alt cuvânt mai adecvat, prin care să exprimăm senzația ce ne cuprinde, copleșiți fiind de «minunăția lucrurilor Sale» (Ps 91, 5), iar «singurul pe care îndrăznim să-l rostim este uimirea» (p. 198). Și nu mai puțin, un imn închinat dorului sădit în ființa umană după întâlnirea cu Dumnezeu: „În frageda făptură umană tălăzuiește dorul după nemărginire, așa cum, în cochilia firavă a scoicii, freamătă urieșescul ocean planetar” (p. 9). Scrisul Părintelui Stoia dă mărturie despre acest dor, dar și despre calea împlinirii lui în Dumnezeu, prin împreună-lucrarea noastră cu El.
Materialele prezente în acest volum, cu referire la sărbători (și personalități) ale calendarului nostru, dar și la unele capitole de credință ortodoxă, cu apărarea acesteia în fața rătăcirilor, nu sunt propriu-zis predici – sau, mai degrabă nu sunt numai predici. Sunt mult mai mult decât atât. Ne aflăm, cu adevărat, în fața unor superbe eseuri teologice, în care cititorul avizat este cucerit atât de seriozitatea și consecvența informației biblice și teologice de înaltă calitate, cât și de înălțimea și libertatea gândirii și, nu mai puțin, de frumusețile literare. Volumul este, într-adevăr, de mare folos pentru predicatorii credinței ortodoxe – și călduros recomandat și în această calitate –, dar nu în sensul că ar oferi simple predici, reproductibile ca atare. Ceea ce predicatorul află aici este o sursă bogată și valoroasă și modele de ținută pentru a-și construi propriile-i „cuvinte”, care să-i convingă și să-i cucerească pe ascultătorii săi.
Aflăm aici frumoase cuvinte-eseuri legate de sărbătorile împărătești: Nașterea Domnului, Tăierea împrejur a Domnului, cu punerea numelui Său, Botezul Domnului, Floriile, Învierea Domnului, cu combaterea „contestatarilor Învierii” (p. 297 și urm.) Și cu dovedirea faptului că „taina Învierii adastă în taina trupurilor noastre” (p. 304 și urm.), Înălțarea Domnului, Schimbarea la Față); apoi cele legate de sărbătorile Maicii Domnului: la Nașterea Sfintei Fecioare, la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, la Buna Vestire, „punctul zero al creștinismului”; cele ale diferiților sfinți: Sfântul Ioan Botezătorul, Cuvioasa Maria Egipteanca, Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Grigorie Palama, „părintele teologiei moderne”, cum, pe drept, îl numește autorul, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a cărui actualitate stă „în faptul că a avut capacitatea de a discerne între esență și aparență, între Adevăr și minciună, chiar dacă prețul ce trebuia plătit era cel mai scump: propria-i viață” (p. 107), Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Apostoli, Sfântul Prooroc Ilie, Sfânta Cuvioasa Paraschiva, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, care a fost o adevărată „sinteză între ortodoxie și ortopraxie” (p. 183) – desigur, nu în această ordine și, de fiecare dată, cu titluri emblematice. De precizat, de asemenea, că pentru unele dintre sărbători aflăm mai mult decât un singur cuvânt în această bogată lucrare.
Iată, de pildă, o superbă caracterizare a Sfântului Ioan Botezătorul:
„Încerc să mi-l închipui pe sfântul bărbat și să-i înțeleg prestația de excepție, ce avea să se dovedească decisivă pentru cursul evenimentelor. Cu aspectul său rebarbativ și, totuși, asemuit îngerilor; plutind mai degrabă deasupra pământului, decât locuindu-l; firav, dar, în același timp, copleșitor prin autoritatea morală; înfipt în trupul veacului ca un jungher, pricinuindu-le tuturor nemulțumiri și suferințe. Ostași, vameși, farisei, arhierei și capete încoronate, toți de-a valma îl frecventau, atrași de cuvintele sale ca de un irezistibil magnet. Toți sunt certați cu asprime, dar niciunul nu îndrăznește să cârtească împotriva lui. Iubit și urât deopotrivă, Ioan era personalitatea cea mai controversată a timpului, dar și cea mai impunătoare. Atât de mare îi era autoritatea, încât nici măcar regele Irod, deși era mustrat pentru fărădelegea de a fi luat în căsătorie pe femeia fratelui său Filip, nu cutează să se atingă de el, deoarece «se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt, și-l ocrotea. Și, ascultându-l, rămânea-ndelug pe gânduri și bucuros îl asculta» (Mc 6, 21), și numai în urma unor intrigi mârșave se încumetă să-l arunce în temniță” (p. 24). Și autorul se întreabă – și răspunde la această întrebare: „Ce s-ar fi întâmplat dacă Ioan ar fi pretins că el este Mesia cel așteptat?”.
Pe lângă aceste materiale legate de diferitele sărbători, aflăm importante și interesante materiale tematice. Astfel, de pildă, în legătură cu Maica Domnului, aflăm valoroase materiale despre pururea-fecioria Maicii Domnului, care „a constituit preocuparea de căpătâi a tuturor Părinților Bisericii, demonstrând, fiecare în stilul său specific, că această situație neobișnuită a fost un fapt real, căruia îi evidențiau, totodată, și importanța deosebită pentru mântuirea neamului omenesc” (p. 62). Apoi despre problema așa-zișilor „frați” ai Domnului, cu combaterea acelei „blasfemii la adresa divinității” a acelora care susțin „cu seninătate și cu voioasă iresponsabilitate, că ea ar mai fi avut și alți copii împreună cu dreptul Iosif” (p. 68).
În legătură cu Nașterea Maicii Domnului, autorul ține să precizeze că „sursa cea mai des folosită în acest sens este lucrarea cunoscută în literatura de specialitate sub numele de Protoevanghelia lui Iacob, aceasta fiind scrierea care, alături de tradiția vie a Bisericii, ne-a transmis informațiile, câte le avem, despre viața Sfintei Fecioare” (p. 36-37). Despre Buna Vestire, citim, printre altele : „În atmosfera de tulburătoare taină a Buneivestiri, freamătă o mireasmă din splendoarea neasemuită a Începutului; răzbate și strălucește o rază din măreția și prospețimea Fiat-ului genesic, cel al primordiilor, atunci când toate, întemeiate în Cuvântul, «fără de care nimic nu s-a făcut din cele ce s-au făcut» (In 1, 3), au irumpt din genunea neființei, îmbogățind zariștea firii. Am putea spune că, într-un anume sens, totul a depins de încuviințarea Fecioarei, care avea libertatea deplină să refuze invitația lui Dumnezeu de a-I deveni părtașă la planul de mântuire a lumii” (p. 52-53). „Dar – zice mai departe autorul – în zămislirea cea mai presus de fire a Fecioarei nu s-au întâlnit numai cele două voințe, ci și cele două naturi, atât de diferite în exprimare și de neapropiat în esențialitatea lor, «în umanitatea lui Hristos, Cel supraesențial manifestându-Se în ființa umană fără a înceta să fie ascuns chiar și după această manifestare», ele îngemănându-se desăvârșit într-o Persoană unică: Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu…” (p. 57).
De asemenea, în afară de cuvântul pentru Sfinții Apostoli, aflăm un serios material despre erezia primatului papal. Apoi un altul despre convertirea lui Saul din Tars, „vânătorul vânat”, adevărată moarte și înviere. „Moartea lui Saul – scrie autorul – a fost cu adevărat ireversibilă, după cum așijderea i-a fost și învierea și nimeni, niciodată, aidoma lui, nou-născutul întru Hristos Pavel, nu s-a identificat cu El până la măsura anulării de sine și nici nu a fost «răstignit împreună cu Hristos; și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este Cel ce trăiește în mine; ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc întru credința în Fiul lui Dumnezeu, Cel ce m-a iubit și pe Sine Însuși S-a dat pentru mine» (Ga 2, 20)” (p. 143). Sunt prezente aici, de asemenea, adevărate capitole de teologie dogmatică. Astfel, citim lucruri de înaltă ținută teologică despre Hristos și despre mântuirea întru El a omenirii, cu combaterea argumentată a neoarianismului pe care-l reprezintă umanismul modern, la modă nu numai în cercurile „umaniste”, ci și, nu mai puțin, în teologia occidentală contemporană. Hristos este nu numai Dumnezeu-Omul și Mântuitorul, ci și „furtuna lumii” : „…Hristos este furtuna Care ne ține în neodihnă. El este furtuna care necontenit iscă furtună, dar o furtună care rânduiește și dă sens, unul total, prin care se luminează toate deopotrivă, căci «așa cum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de cer luminează pân-la cealaltă parte de sub cer, așa va fi și Fiul Omului în ziua Sa» (Lc 17, 23)” (p. 241). Alte teme ilustrate în volum: despre preoție și despre sensul corect al termenului „presbyteros”, cu combaterea interpretării protestante și neoprotestante; despre om; despre icoană – „o imagine de Dincolo”, „oglindă și taină”; despre cinstirea și despre înțelesurile Sfintei Cruci; despre cinstirea Duminicii ș. a.
Omul – scrie, de pildă, Părintele Stoia – este o „ființă a foamei”: „Foamea definește omul în cea mai concretă dimensiune a existenței sale, în dependența nemijlocită de realitatea imediată” (p. 77). Iar Dumnezeu i se oferă în cel mai răvășitor mod cu pu¬tință, sub chipul mâncării, spunând că „cel ce mănâncă Trupul Său și bea sângele Său are viață veșnică” (In 6,54), ceea ce depășește toate așteptările omului. Oricât de copleșitor ar fi darul lui Dumnezeu, dacă ar fi lipsit de consistență materială, ar aluneca în iluzie. De aceea, omul este poftit „să guste și să vadă că bun este Domnul” (Ps 33, 8). Sfânta Scriptură înfățișează omul ca pe o făptură plăsmuită pe dimensiunea foamei, lumea întreagă fiindu-i oferită „spre hrană” (Fc 1, 29). Ca să poată exista, omul trebuie să mănânce, deci să asimileze creația în trupul său și s-o sublimeze în carnea și sângele lui, ea fiind „masa unui banchet universal; o prezență și o revelație a lui Dumnezeu, dar (...), totodată, și o euharistie, așadar semn al nemăsuratei generozități divine. De altminteri, cea dintâi întâlnire dintre Dumnezeu și om, care este și o descoperire a Sfintei Treimi în Vechiul Testament, se petrece tot pe dimensiunea mâncării” (p. 80). „La Cina cea de Taină, Fiul Se oferă pe Sine omului mâncare spre viața veșnică, iar dacă nu va mânca Trupul Fiului Omului și nu va bea Sângele Lui, nu va avea viață întru el (In 6, 53), fapt ce răstoarnă sensul istoriei, răsucindu-i curgerea dinspre materie către spirit, dinspre efemer către veșnicie și dinspre sânge către Duh” (p. 82).
Tot în legătură cu tema omului, este remarcabil materialul despre Cinstirea adusă de Dumnezeu frumuseții umane, cu precizarea din subtitlu: „Întru cinstirea Părintelui nostru Nicolae Steinhardt care ne-a învățat să credem că Dumnezeu crede în frumusețea oamenilor”. Autorul pornește de la constatarea că există „în Scriptură, câteva situații când Dumnezeu este Cel ce Își vădește admirația în fața frumuseții de care este capabilă ființa umană – aș îndrăzni să spun că sunt minuni săvârșite de om asupra lui Dumnezeu” (p. 200). „Sutașul roman, deși străin de spațiul iudaic, copleșit de smerenie și socotindu-se nevrednic să-L găzduiască pe Iisus în casa lui, prin credința lui puternică, Îl face, în varianta lucanică, «să Se mire» (Lc 7, 9), iar în cea mateiană, care aduce un spor de expresivitate, «să Se minuneze» (Mt 8, 10), stârnindu-I de-a dreptul uimirea și încântarea și obligându-L, prin frumusețea caracterului său, să exclame că «nici în Israel n-am aflat atâta credință», drept pentru care Iisus îl va răsplăti pe măsură, spunându-i, așa cum nu multora avea să le spună, «fie ție după după credința ta» (Mt 8, 13). Așijderea, femeia canaaneancă este și ea un exemplu de frumusețe” (p. 201). „În nicio altă întâlnire a lui Dumnezeu cu omul n-a mai existat o atât de profundă intimitate între cei doi, cum este cea din episodul cu femeia păcătoasă, care Îi spală Mântuitorului picioarele cu mir amestecat cu la¬crimi și I le șterge cu părul capului său. Prin căința ei, femeia urcă până-n inima lui Dumnezeu, cucerindu-L și «silindu-L» s-o așeze în proximitatea Lui, fiindcă un om pe care El îl declară fără păcat I se aseamănă întrucâtva, fiind și el ca Dumnezeu” (p. 204).
Am dat aceste câteva citate ca ilustrări ale frumuseții și ale profunzimii abordărilor oferite în volumul de față.
Părintele Stoia este, desigur, un autor talentat. Dar, înainte de toate, este unul foarte bine informat, cu recurs la o bibliografie nu numai bogată, ci și de cea mai bună calitate (de la surse la care sunt de menționat, în afară de Sfânta Scriptură, scrierile Eusebiu al Cezareii, de pildă, sau Protoevanghelia lui Iacob, până la autori moderni ca Vladimir Lossky, Părintele Dumitru Stăniloae și alții). Această informație deopotrivă largă și extrem de selectivă asigură calitatea excepțională a exegezelor sale biblice, ca și a sistematizărilor teologice sau a demersului apologetic și catehetic-misionar.
Iată numai câteva dintre caracteristicile și realizările de excepție care recomandă această carte! O vor citi cu folos nu numai preoții și teologii, ci și toți cei iubitori de lectură teologică și de spiritualitate de bună calitate.


Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc

Cuprins
Chemare și răspuns
Martorul Domnului
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
Praznicul așteptării
Intrarea în Biserică a Macii Domnului
Punctul zero al creștinismului
Maică Pururea-Fecioară
Netemeinicia biblică a chestiunii „frații Domnului”
Omul, ființă a foamei
Cuvioasa Maria Egipteanca
Scara: simbol al suirii omului către Dumnezeu
Părintele teologiei moderne
Actualitatea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
Cei întocmai cu Apostolii
„Stâlpii” Bisericii Creștine
Este justificat biblic primatul papal?
Vânătorul vânat
„Pe preoții cei dintre voi”
Arianism și neoarianism
Omul iubit de Dumnezeu
Ocrotitoarea Moldovei și a tuturor românilor
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
Ortodoxie și ortopraxie
Praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil
Cinstirea adusă de Dumnezeu frumuseții umane
Plinirea vremii
Urcarea omului la Dumnezeu
Întru oameni pace
Hristos, Furtuna lumii
Ca o binemirositoare aromă, Domnul!
Numele mai presus de orice nume
Chipuri ale botezului creștin în Vechiul Testament
Țipătul mut
Adevărata identitate a lui Iisus
Tragicul asumat
Contestatarii Învierii
Taina Învierii adastă în taina trupurilor noastre
Furișată vedere în nevăzutul de Dincolo
O imagine de Dincolo
Icoana: oglindă și taină
Cinstirea Sfintei Cruci nu este idolatrie!
Înțelesurile Sfintei Cruci
Temeiuri întru cinstirea Duminicii
Sfârșitul care începe

Acest produs a fost adaugat la data de Miercuri 02 Noiembrie, 2011.

Stocul a fost epuizat.
Puteti achizitiona acest produs la o data viitoare
IMAGE_BUTTON_REVIEWS
Clientii care au cumparat acest produs, au mai cumparat:
<b> 77 Întâmplări nostime din viața Părinților </b>
77 Întâmplări nostime din viața Părinților
<b>Gânduri și miride</b> </br>Pr. Constantin Necula
Gânduri și miride
Pr. Constantin Necula
<b>Doua milioane kilometri în căutarea Adevărului</b> <br>Klaus Kenneth
Doua milioane kilometri în căutarea Adevărului
Klaus Kenneth
<b>Intilnirea de taina cu Dumnezeu</b> <br>Ieromonah Sofian Portarelu
Intilnirea de taina cu Dumnezeu
Ieromonah Sofian Portarelu
<b>Calator pe pamant romanesc</b> <br>Klaus Kenneth
Calator pe pamant romanesc
Klaus Kenneth
<b> Cum poti fi smerit. Sfaturi practice pentru vremurile de azi </b> <br> Pr. Serban Tica
Cum poti fi smerit. Sfaturi practice pentru vremurile de azi
Pr. Serban Tica
Anunțuri
discount
Notificari »
IMAGE_BUTTON_NOTIFICATIONSAnunta-ma noutatile la Oameni iubiti de Dumnezeu
Pr. Nicolae Stoia
Spune-i unui prieten
 
Spune-i unui prieten despre acest produs.
Păreri »
IMAGE_BUTTON_WRITE_REVIEWScrie o părere despre carte!

Copyright © 2019 Agnos - Editura si Librarie
Powered by osCommerce

   


radio oastea domnului