Agnos - Editura si Librarie Contul meu  Conþinutul coºului  Plateºte  
  Librarie » Catalog » EDITURA AGNOS » Blogul Agnos  |  Contul meu  |  Conþinutul coºului  |  Plateºte   
Categorii
Editura Alias
EDITURA CHARISMA
EDITURA LUMEA CREDINTEI
PR. CONSTANTIN NECULA
PATERICE
EDITURA AGNOS
EDITURA OASTEA DOMNULUI
Toate categoriile
Noutãþi ortodoxe »
Jurnalul taticului
Jurnalul taticului
20,00RON
Toate noutaþile
În Curând »
<b> Indumnezeirea maidanului </b> <br> Pr. Constantin Necula </br>
Indumnezeirea maidanului
Pr. Constantin Necula

20,00RON
Cãutare
 
Cuvintele cãutate
Informaþii
Blogul Agnos
Cum comand
Expediere/Plata
Toate categoriile
Vezi Lista completa
Contactaþi-ne
Tristetea singuratatii
IPS Adrian Hritcu
12,00RON

Cuvânt înainte

Volumul Tristeþea singurãtãþii, având ca autor pe Înaltpreasfinþitul Arhiepiscop Adrian, reuneºte mai multe texte ce au vãzut lumina tiparului în ultimele douã decenii, în diverse periodice bisericeºti. Simpla lecturare a Cuprinsului ne relevã tematica generoasã, diversã ºi interesantã a volumului ºi se constituie pentru întâmplãtorul cititor într-o provocare la atentã parcurgere a întregului conþinut.
Titlul volumului, Tristeþea singurãtãþii, este preluat de la unul dintre eseurile publicate ºi face trimitere nu atât la subiectele abordate, cât la experienþa autorului din perioada în care au fost scrise textele. Stareþ la Durãu (Neamþ) ºi la Slatina (Suceava), mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaºi, exarh al mãnãstirilor din Moldova, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Iaºilor, ºi mai ales episcop-vicar ºi ucenic foarte apropiat al marelui Mitropolit Iustin al Moldovei, viitorul Patriarh, Înaltpreasfinþitul Adrian, cu o evidentã vocaþie a comuniunii, cu o debordantã deschidere spre oameni, cu o fire veselã ºi optimistã, a fost mereu înconjurat de oameni, pe care i-a preþuit cu sinceritate ºi care, la rândul lor, l-au privit cu admiraþie, cu bucurie, aºteptând reîntâlnirea cu el.
Anul 1980, însã, i-a schimbat radical destinul. Ales în fruntea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centralã ºi Occidentalã, Arhiepiscopul Adrian a cunoscut – mai intens decât o face orice monah care alege singurãtatea ca mod de dãruire lui Dumnezeu – ºi a experimentat în mod tragic realitatea singurãtãþii.
Desigur, pare de neînþeles cum poate fi încercat de singurãtate un ierarh care pãstoreºte atâtea comunitãþi din atâtea þãri: Franþa, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Austria, Danemarca, Suedia, Norvegia, Olanda, Belgia, Luxemburg. Dar pentru cel care cunoaºte istoria organizãrii bisericeºti a românilor din Europa Occidentalã, ea însãºi o dramã decenii de-a rândul, o dramã marcatã de dezbinãri jurisdicþionale, de pasiuni politice, de orgolii personale, lucrurile se limpezesc. Exilul românesc, impus sau voluntar, pânã în 1990, a fost umbrit de un cumplit sentiment de singurãtate. Chiar ºi atunci când se aduna la bisericã sau cu alte prilejuri, comunitatea românilor nu era, de cele mai multe ori, decât o cumulare de singurãtãþi. Suspiciunea, neîncrederea, autocenzura, frica, participarea rezervatã fãceau ca bucuria întâlnirii sã nu fie niciodatã deplinã.
La aceastã stare nefericitã de lucruri, pentru Înaltpreasfinþitul Arhiepiscop Adrian s-au adãugat singurãtatea din Cancelaria Arhiepiscopiei, singurãtatea chiliei, singurãtatea din timpul cãlãtoriilor anevoioase spre ºi dinspre comunitãþile româneºti, singurãtatea ºi presiunea întoarcerilor periodice în þarã…
Dupã ce, cu demnitate, spre sfârºitul anului 1990 s-a retras din scaunul de Arhiepiscop român al Parisului, universul Înaltpreasfinþitului Adrian s-a restrâns ºi mai mult, iar sentimentul singurãtãþii s-a amplificat. Chiar dacã preoþii ºi credincioºii din diverse comunitãþi româneºti din Europa i-au cerut sã se reîntoarcã în scaun, chiar dacã în Moldova, unde ºi-a desfãºurat cea mai mare parte a activitãþii bisericeºti, se bucurã de admiraþia ºi dragostea celor care l-au cunoscut în diverse împrejurãri, au fost hirotoniþi sau ajutaþi în vreun fel de Înaltpreasfinþia Sa, chiar dacã în satul natal unde, în anii grei ai comunismului, a construit din temelii o catedralã, înzestrându-o cu toate cele de trebuinþã, a devenit o legendã vie, Arhiepiscopul Adrian a ales sã-ºi trãiascã singurãtatea, departe, însoþit de tãcere, de Psaltire, de meditaþie ºi mai ales de multe lacrimi. Din când în când, pãrãseºte sihãstria din inima Parisului, pentru a se înconjura de dragostea jertfelnicã a comunitãþii monahale de la Pogleþ, din judeþul Bacãu, ºi de dragostea lipsitã de fãþãrnicie a þiganilor din satul Bãcioi, din preajma mãnãstirii, cãrora se strãduieºte sã le construiascã o mare bisericã, ajunsã acum la acoperiº.
Aceste câteva rânduri se vor a fi cheia lecturii acestor texte. Mai ales a acelora referitoare la: Dumnezeiasca dragoste – cingãtoarea desãvârºirii; Iubire, iertare, mântuire; Credinþa în Dumnezeu, salvarea lumii de azi; Folosul duhovnicesc al Psaltirii, Drama omului modern etc., texte izvorâte din aceastã izbãvitoare ºi sfinþitoare experienþã a singurãtãþii, a singurãtãþii liber asumate, a singurãtãþii transformate într-o neostoitã cãutare a prieteniei cu Dumnezeu ºi a vindecãrii rãnilor provocate de oameni ºi vremuri.

† Varlaam Ploieºteanul
Episcop-Vicar Patriarhal

Cuprins
Cuvânt înainte
Tristeþea singurãtãþii
Maica Domnului, Maica Bisericii creºtine
Smeritã recunoºtinþã la comemorarea a douãzeci de ani de la trecerea la cele veºnice a Patriarhului Iustin Moisescu
Dumnezeiasca dragoste – cingãtoarea desãvârºirii
Credinþa – filozofia faptelor
Iubire, iertare, mântuire
Virtutea iertãrii în trãirea creºtinã
Credinþa în Dumnezeu, salvarea lumii de azi!
Drama omului modern
Folosul duhovnicesc al Psaltirii
Sensul duhovnicesc al postului
Comuniunea dragostei cu sfinþii
Sfinþii Trei Ierarhi
Sfânta Fecioarã Maria, Nãdejdea ºi folositoarea creºtinilor
Gânduri la Întâmpinarea Domnului
Duminica samarinencei. Convorbire mesianicã la fântâna lui Iacob
Uºile încuiate
Monahismul în Bisericã ºi Societate
Monahismul românesc
Amintiri despre pãrintele Vasian Iosub, moºul duhovnicesc
Gânduri la mormântul lui George Enescu
Cu gândul mereu acasã. La pãrinþi ºi fraþi, la surori ºi taþi...
Psihologia emigrantului
Tentativa nimicirii spirituale a României
Mãrturisire la un moment de rãscruce al poporului român
Frânturi de inimã
Biografie

Acest produs a fost adaugat la data de Duminicã 28 Octobrie, 2012.

Stocul a fost epuizat.
Puteti achizitiona acest produs la o data viitoare
IMAGE_BUTTON_REVIEWS
Clientii care au cumparat acest produs, au mai cumparat:
<b> Libertate si mantuire </b> <br> Pr. Constantin Necula
Libertate si mantuire
Pr. Constantin Necula
<b> Anatomia sufletului </b> <br> Pr. Constantin Necula
Anatomia sufletului
Pr. Constantin Necula
<b>Doua milioane kilometri în cãutarea Adevãrului</b> <br>Klaus Kenneth
Doua milioane kilometri în cãutarea Adevãrului
Klaus Kenneth
<b>Indumnezeirea maidanului</b> <br>Pr. Constantin Necula
Indumnezeirea maidanului
Pr. Constantin Necula
<b> Crestinism de vacanta </b> <br> Pr. Constantin Necula
Crestinism de vacanta
Pr. Constantin Necula
<b> 77 Întâmplãri nostime din viaþa Pãrinþilor </b>
77 Întâmplãri nostime din viaþa Pãrinþilor
Anunþuri
discount
Notificari »
IMAGE_BUTTON_NOTIFICATIONSAnunta-ma noutatile la Tristetea singuratatii
IPS Adrian Hritcu
Spune-i unui prieten
 
Spune-i unui prieten despre acest produs.
Pãreri »
IMAGE_BUTTON_WRITE_REVIEWScrie o pãrere despre carte!

Copyright © 2022 Agnos - Editura si Librarie
Powered by osCommerce

   


credo.ro